صنایع تولیدی حیدری

logo

تنها با این نماد  namad  معتبر می باشد  

مدیر عامل : محمد رضا حیدری

پروژه ها

۱.استادیوم ورزشی ده هزار نفری منطقه ۱۸ تهران ( یافت آباد )

۲.استادیوم ورزشی باشگاه ذوب آهن اصفهان ( فولادشهر )

۳.تالار عزلت دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران

۴.تالار فرموکولوجی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵.سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

۶.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

۷.دانشگاه مهندسی و مکانیک ماشین های کشاورزی

۸.دانشگاه خلیج فارس

۹.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان