صنایع تولیدی حیدری

وب سایت رسمی صنایع تولیدی حیدری

صنایع تولیدی حیدری

صنایع تولیدی حیدری

 • 201C
  201C

  طول:50  عرض:45  ارتفاع:75

 • 201CL
  201CL

  طول:50  عرض:44  ارتفاع:75

 • 201L
  201L

  طول:55  عرض:48  ارتفاع:75

 • 201
  201

  طول:55  عرض:48  ارتفاع:75

 • 202L
  202L

  طول:50  عرض:95  ارتفاع:75

 • 202
  202

  طول:50  عرض:95  ارتفاع:75

 • 203L
  203L

  طول:50  عرض:150  ارتفاع:75

 • 203
  203

  طول:50  عرض:150  ارتفاع:75

 • 204L
  204L

  طول:50  عرض:200  ارتفاع:75

 • 204
  204

  طول:50  عرض:200  ارتفاع:75

 • 205L
  205L

  طول:50  عرض:150  عرض:75

 • 205
  205

  طول:50 عرض:150  ارتفاع:75

 • 206
  206

  طول:50  عرض:240  ارتفاع:75

 • 207A
  207A

  طول:60  عرض:54  ارتفاع:75

 • 207AL
  207AL

  طول:60  عرض:54  ارتفاع:75

 • 207C
  207C
 • 208A
  208A

  طول:60  عرض:115  ارتفاع:75

 • 208AL
  208AL

  طول:60  عرض:115  ارتفاع:75

 • 209A
  209A

  طول:60  عرض:180  ارتفاع:75

 • 209AL
  209AL

  طول:60  عرض:180  ارتفاع:75

201 C
201 CL
201 L
201
202 L
202
203 L
203
204 L
204
205 L
205
206
207 A
207 AL
207 C
208 A
208 AL
209 A
209 AL
210 A
210 AL
220 L